Condities

Home  >>  Condities

Condities: algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. TOEPASSING : De hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die worden afgesloten tussen PETROPREMA en de klant. De klant erkent dat uitsluitend onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op de verkoopovereenkomst. De algemene aankoop en/of verkoopsvoorwaarden van de koper zijn niet tegenstelbaar behoudens door ons uitdrukkelijk aanvaarde afwijking.

2. AFWIJKING : Van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen slechts worden afgeweken mits schriftelijk akkoord van PETROPREMA.

3. OFFERTES : Behalve schriftelijke vermelding in onze offerte behoudt Petroprema zich het recht voor zolang de bestelling niet door de klant schriftelijk aanvaardt is om de offerte aan te passen namelijk in geval van prijsverhoging door onze leveranciers of van eventuele variaties van de wisselkoers gedurende de geldigheidsperiode van de offerte

4. BESTELLINGEN : PETROPREMA is slechts gebonden aan de schriftelijke offertes. De bestellingen worden pas definitief na schriftelijke bevestiging. Alle klachten in verband met onze orderbevestiging moet ons schriftelijk en per aangetekende brief in de 8 dagen van de bevestiging toekomen.De annulatie door de klant van één van zijn bestellingen nog niet in uitvoering zal ten volle recht een forfaitaire en onbetwisbare vergoeding kosten gelijk aan 10% van de globale prijs van de bestelling.Indien de annulatie voorkomt na dat wij de goederen besteld hebben behouden wij ons het recht voor, eenvoudig weg de uitvoering van het contract af te werken of een forfaitaire en onbetwistbare vergoeding aan te rekenen van 50% van het bedrag van de bestelling , deze vergoeding is bestemd om de eventuele penaliteiten van de leverancier te dekken of om de geforceerde aanschaffingskosten van de goederen van de geannuleerde bestelling te betalen. Geen annulatie is meer mogelijk van zodra wij de afgewerkte goederen voor de klant ontvangen hebben.

5. LEVERINGSTERMIJNEN : De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, laattijdige leveringen kunnen in geen enkel geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen

6. LEVERING – TRANSPORT : Het vervoer van de produkten zelfs deze welke franco worden verstuurd gebeurt voor de rekening en op risico van de klant waarbij hij de staat van de colli moet controleren en verhaal moet nemen op de aansprakelijke vervoerder.Alle klachten moeten per aangetekende brief met bericht van ontvangst worden ingediend binnen drie dagen van de levering.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO : PETROPREMA behoudt de eigendom van de verkochte produkten totdat de prijs volledig betaald is. De koper wordt er echter verantwoordelijk van na de levering door de vervoerder.

8. NIET BETALING OP DE VERVALDAG VAN EEN FACTUUR : Ten gevolge van elke ingebreke stelling tot het betalen van een factuur die zonder gevolg is gebleven vervalt de betalingstermijn van de andere facturen en zal het volledige saldo van de rekening van de klant opgeëist worden.

9. ONBETAALD BEDRAG : Op een onbetaald gebleven bedrag zullen er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur een verwijlinterest berekend op basis van de rentevoet toegepast door BNP PARIBAS FORTIS voor kaskredieten vermeerderd met 3%. Bovendien zal het onbetaald bedrag verhoogd van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling met een forfaitair schadeloosstelling van 10% van dit bedrag met een minimum van 75 € .

10. WAARBORG – VERANTWOORDELIJKHEID : Behalve wettelijke reglementering of een tegengestelde overeenkomst met PETROPREMA, zijn de verkochte produkten gewaarborgd gedurende een periode van 12 maanden vanaf de levering. De verplichtingen van PETROPREMA zijn beperkt tot de herstelling of de vervanging van de defekte produkten met uitsluiting van vergoeding van enige andere schade. 11. TOEPASSELIJK RECHT : Op alle onze verkoopsovereenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd in geval van betwisting.